การประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกนำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ ขนาด A3 (297 x 420 mm) พร้อมแนบผลงาน และวิดีโอคลิปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนนำเสนอแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันสื่อวิดีทัศน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

จัดทำคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ความละเอียดวิดีโอเริ่มต้น 720p แนวนอน สัดส่วนวิดีโอ 16:9 ความยาว 6-10 นาที นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันสื่อวิดีทัศน์ ระดับชั้นประถมศึกษา

จัดทำคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ความละเอียดวิดีโอเริ่มต้น 720p แนวนอน สัดส่วนวิดีโอ 16:9 ความยาว 6-10 นาที (หากความยาวต่ำกว่า 6 นาที หรือเกินกว่าที่กำหนด คณะกรรมการขอไม่รับพิจารณาผลงาน) นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมี ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษา

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ด้วยด้วย สีไม้ ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ jpeg ซึ่งถ่ายภาพหรือสแกน ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565

เกียรติบัตร โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดการประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติบัตรดังนี้

ผลการประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน

โรงเรียนของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ คนอยู่ดี ป่าอยู่ได้

โรงเรียนผู้นำการพัฒนาทักษะความรู้คู่ลักษณะนิสัยแห่งศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะสมรรถนะสาขาอาชีพที่ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองบนวิถีความพอเพียงและยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ว่า “เป็นผู้นำด้านทักษะชีวิต ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์ป่าน่าน)

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม