กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โครงการ “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม น้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ฯ