ผลการประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ผลการประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผลงาน : โลกและน่านของเรา
เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงนันท์นภัส ดาอินวงค์
โรงเรียนนาน้อย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผลงาน : ธรรมชาติมีคุณค่า รู้รักษาอย่าทำลาย
เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงลีลาวดี ก๋าสี
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผลงาน : 1 นาทีมีค่ายิ่ง
เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงญาณิศา แสนศรีเชาว์พันธ์
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน : รักษ์ป่าน่าน มหานครแห่งขุนเขา
เจ้าของผลงาน : นางสาวณัฏฐณิชา โชติมุข
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน : Save the forest
เจ้าของผลงาน : นางสาวสมิดา พรมปัญญา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน : เยาวชนฅนรักษ์ป่าน่าน
เจ้าของผลงาน : นายชยณัฐ น้อยราช
โรงเรียนนาน้อย

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน : Save tree save life
เจ้าของผลงาน : นางสาวกมลนิตย์ คำหว่าง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผลงาน : เยาวชนรักป่าษ์น่าน Save environment
เจ้าของผลงาน : นายอิทธิพัทธ์ วิสุทธิธาดา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผลงาน : ชุมชนรวมใจ ร่วมปลูก ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงาน : นางสาวปริยาภัทร ใจเถิ้ม
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม

ชื่อผลงาน : 3รักษ์
เจ้าของผลงาน : นางสาววรรณภา ปลอบโยน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผลงาน : 3 ป.
เจ้าของผลงาน : นางสาวธนิตา ประสงค์ศิลป์
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผลงาน : One person one tree
เจ้าของผลงาน : นายญาณวรุฒน์ ชำนาญยา
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผลงาน : รักษ์ป่าอย่างสมดุล
เจ้าของผลงาน : นางสาววิรดา แสนศรีเชาวพันธ์
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ชื่อผลงาน : ฮักภูมิลำเนา บ้านเฮาได้ก่
เจ้าของผลงาน : เด็กชายกิตติพงศ์ อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหลวง

ชื่อผลงาน : มรกตจากธรรมชาติ แดนดินถิ่นบ้านหลวง
เจ้าของผลงาน : นายภานุพงษ์ ภาลี
โรงเรียนบ้านหลวง