การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษา

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษา

หัวข้อ "การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"

นักเรียนออกแบบวาดภาพระบายสี สร้างสรรค์ผลงานด้วย สีไม้ ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ jpeg ซึ่งถ่ายภาพหรือสแกน ขนาด A4 พร้อมแนบไฟล์ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

1. แนวทางการประกวด
 1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ 2 ผลงาน โดยแบ่งเป็น
  1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1 ผลงาน
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 1 ผลงาน
 3. คณะกรรมการการตัดสินมีอำนาจกำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 4. การใช้ภาพหรือสื่อประกอบในชิ้นงาน ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
 5. ผลงานของนักเรียน และสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน แต่อย่างใด
 6. การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดดังกล่าวข้างต้นโดยไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบและ ศีลธรรม ของโครงการ
2. เกณฑ์การให้คะแนน
 1. การจัดวางองค์ประกอบที่หมาะสม
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. สอดคล้องตามหัวข้อ
 4. รูปภาพมีความเหมาะสม สื่อความได้ชัดเจน
 5. สีสันสวยงาม

รวม

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

100 คะแนน

3. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69 
ต่ำกว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

 1. รางวัลชนะเลิศ (คะแนนสูงสุด)
 2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 3. รองชนะเลิศอันดับสอง

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 1. รางวัลชนะเลิศมีคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทองขึ้นไป
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมทุกรายการ

***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***