การประกวดแข่งขันสื่อวิดีทัศน์ ระดับชั้นประถมศึกษา

การประกวดแข่งขันสื่อวิดีทัศน์ ระดับชั้นประถมศึกษา

หัวข้อ "การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"

จัดทำคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ความละเอียดวิดีโอเริ่มต้น 720p แนวนอน สัดส่วนวิดีโอ 16:9 ความยาว 6-10 นาที (หากความยาวต่ำกว่า 6 นาที หรือเกินกว่าที่กำหนด คณะกรรมการขอไม่รับพิจารณาผลงาน) นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมี ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

1. แนวทางการประกวด
 1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ 2 ผลงาน โดยแบ่งเป็น
  1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1 ผลงาน
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 1 ผลงาน
 3. คณะกรรมการการตัดสินมีอำนาจกำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 4. การใช้เพลงประกอบหรือสื่อประกอบในชิ้นงาน ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
 5. คลิปวิดีทัศน์ที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของนักเรียน และสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน แต่อย่างใด
 6. การผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดดังกล่าวข้างต้นโดยไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบและ ศีลธรรม ของโครงการ
2. เกณฑ์การให้คะแนน
ที่รายการคะแนน
1เนื้อหา20
 1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา5
 1.2 สอดคล้องตามหลักวิชาการ5
 1.3 สื่อประกอบมีความเหมาะสม5
 1.4 สัดส่วนวิดีโอและความชัดเจน5
2การนำเสนอ40
 2.1 แรงบันดาลใจในการจัดทำ10
 2.2 เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราว10
 2.3 การเขียนบรรยาย การใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เพิ่มลงในวิดีโอคลิป10
 2.4 การสื่อสารนำเสนอเข้าใจง่าย10
3.ความคิดสร้างสรรค์30
 3.1 มีความแปลกใหม่น่าสนใจ10
 3.2 การออกแบบคลิปวิดีทัศน์สอดคล้องกับหัวข้อ10
 3.3 มีการผสมผสานแนวคิดในการจัดทำที่หลากหลาย10
4.  การใช้ภาษาและดนตรี10
 ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม กลมกลืน น่าสนใจ10
รวม100
3. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69 
ต่ำกว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

 1. รางวัลชนะเลิศ (คะแนนสูงสุด) 
 2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
 3. รองชนะเลิศอันดับสอง

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 1. รางวัลชนะเลิศมีคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทองขึ้นไป
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมทุกรายการ

***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***