การประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

การประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

หัวข้อ "การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"

ออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกนำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ ขนาด A3 (297 x 420 mm) พร้อมแนบผลงาน และวิดีโอคลิปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนนำเสนอแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

1. แนวทางการประกวด
 1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
 2. เป็นผลงานประเภทเดี่ยว แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ระดับชั้นละ 2 ผลงาน โดย
  แบ่งเป็น
  1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 2 ผลงาน
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 2 ผลงาน
 3. คณะกรรมการการตัดสินมีอำนาจกำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 4. การใช้เพลงประกอบหรือสื่อประกอบในชิ้นงาน ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
 5. โปสเตอร์ที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของนักเรียน และสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน แต่อย่างใด
 6. การส่งโปสเตอร์เข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของโปสเตอร์ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดดังกล่าวข้างต้นโดยไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบและ ศีลธรรม ของโครงการ
2. เกณฑ์การให้คะแนน
ที่รายการคะแนน
1การออกแบบโปสเตอร์80
 1.1 การจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม10
 1.2 ข้อมูลชัดเจน ภาษาถูกต้อง10
 1.3 เนื้อหาอ่านง่าย กระชับ ตรงประเด็น10
 1.4 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร10
 1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์10
 1.6 ออกแบบเหมาะสมเชิงคุณภาพ10
 1.7 สอดคล้องตามหลักวิชาการ10
 1.8 รูปภาพมีความเหมาะสม สื่อสาร เข้าใจ10
2การนำเสนอ20
 2.1 แรงบันดาลใจ10
 2.2 บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ10
รวม100
3. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69 
ต่ำกว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

 1. รางวัลชนะเลิศ (คะแนนสูงสุด) 
 2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
 3. รองชนะเลิศอันดับสอง

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 1. รางวัลชนะเลิศมีคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทองขึ้นไป
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมทุกรายการ

***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***