home

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววริศรา วิเชียรเทียบ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านต่อ »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน

อ่านต่อ »

โรงเรียนของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ คนอยู่ดี ป่าอยู่ได้

โรงเรียนผู้นำการพัฒนาทักษะความรู้คู่ลักษณะนิสัยแห่งศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะสมรรถนะสาขาอาชีพที่ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองบนวิถีความพอเพียงและยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ว่า “เป็นผู้นำด้านทักษะชีวิต ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อ่านต่อ »

การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์ป่าน่าน)

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม

อ่านต่อ »