การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์ป่าน่าน)

การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์ป่าน่าน)

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ป่าน่าน) จากโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน สู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน ณ โรงแรมน้ำทองน่าน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จและวิเคราะห์ วิทยากรถอดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และนางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1